Hitzaldia Donostian:KRISIA ULERTU, ERANTZUNA PRESTATU

Tamaño Texto-+=

2 OTXAILAK 18,30

UDAL LIBURUTEGIA- KRIPTA SAN JERONIMO Kalea

Kapitalismoa krisi anizkoitzaren fase berri batean sartu da: ekonomikoa, ekologikoa eta geopolitikoa. Kapitalismoaren krisi luzearen fase berri bat, maila globaleko langileen bizi-baldintzen degradazio are handiagoa ekarriko duena. Fase horrek sakoneko joeren azterketa xehatua eskatzen du, baita klase nagusiek krisi sistemikoa surfeatzen saiatzeko erabiltzen dituzten politikena ere.

Ezegonkortasun politikoa eta soziala, baita eskuin muturraren gorakada ere, gizarte-talde kapitalistetan jada agertzen diren faktoreak dira. Buruzagi klasea gizartearen haserrea geldiaraziz krisi horri erantzuten saiatzen da,  neurri neo-autoritarioak aldi baterako neurri social urriekin konbinatuz, integrazio eta baketze sozialeko mekanismoen krisiari aurre egiteko. Dialektika horretan sakoneko krisi handia gertatzen da, kapitalaren erakunde politikoek ere ukatzera ausartzen ez direnal. Garaia da, beraz, programa berri bati ekiteko, langileei aukera emango diena borroka politikoari aurre egiteko. Borroka hori, ezinbestean, egoera horretan garatuko da.

XXI. mendea pandemien, klima-aldaketaren eta globalizazio kapitalistaren garaia da. Eta gerrena ere bai. Estuki lotutako gaiak. Lehenengoak ez dira ulertzen kapitalismoak egiten dituen biosfera-erasoak gabe, gero eta harrapariagoa baita, planeta-mailan politika neoliberalak besarkatu baitzituen. Sistema hori hamarkadetan eraikitako globalizazio-ereduaren haustura jasaten ari da une honetan, eta horrek inperialisten arteko liskarra areagotzea eta kapitalaren frakzio desberdinen eta horiek babesten dituzten estatuen arteko lehia areagotzea ekarri du. Eta zerumugan munduko hegemoniaren aldeko borroka. Horregatik guztiagatik, kapitalismo berantiarra fase kritiko berri batean sartzen ari dela esan dezakegu.

Krisi horretan sartzen da Putinek Ukraina inbaditu izana. Inbasio horren ondorioz, gerra honek ondorio larriak izan ditu, bai Ukrainan bai Ukrainatik kanpo, eta baita politikoak ere -Europar Batasunean eta nazioarteko harremanetan- edo ekonomikoak mundu mailan. Era berean, militarismoaren eta armamentu-lasterketaren berpiztea ekarri du, baita NATO-k berez ez zuen zilegitasuna areagotzea.

Krisi horren parte dira neoliberalismoaren bertsio desberdinei lotutako aldaketa politikoak eta haien pultsio autoritarioa, baita neoliberalismo autoritarioaren eta autoritarismo neoliberalaren forma oso zorrotzak inplementatzen dituzten alternatiba eta gobernu erreakzionarioen gorakada ere. Baina baita EBko egonkortasunerako eta hazkunderako ituna bezalako logiketatik ateratzeko ahalegin ahulak ere.

Krisi horrek interakzioa du biosfera mehatxatzen duten faktoreen indartzearekin eta, bereziki, aldaketa klimatikoaren oinarrian dauden eredu eta krisi energetikoekin duen harremanarekin, eta globalizazioak berak munduko harreman komertzialak areagotzearen ondorioz pandemia bortitz baten forma hartu zuen krisiak.

Krisi horrek mehatxu eta eraso berriak dakarzkio gizartearen gehiengoari. Inflazioa berpizten ikusi dugu – azalpen sakona behar du doktrina konbentzionalak ematen dituen azalekoen aldean –, eta horrek eragin negatiboak ditu langile-klaseetan; inflazio horrek, gainera, mamu berriak ditu: zorraren gorakada eta atzeraldia.

Egoera globalak oso ezegonkorra den esparru bat diseinatzen du, eta horrek kritika eskatzen dio noraeza inperialista, militarista eta autoritarioari. Baina baita Espainiako gobernuaren gizarte-politika liberalari ere – kasurik onenean neurri errukigarriak edo adabaki aringarriak ezartzen dituena-, eta EBren orientazioa, AEB-ren menpeko politika anti sozial eta belizistengatik.

Inflazioa, gerra, energia eta klima-krisiak gizadia mehatxatzen dute XXI. mendean.

El capitalismo ha entrado en una nueva fase de crisis múltiple: económica, ecológica y geopolítica. Una nueva fase de la crisis prolongada del capitalismo que se traducirá en una degradación todavía mayor de las condiciones de vida de clase trabajadora a nivel global. Una fase que requiere un análisis pormenorizado de las tendencias de fondo, así como de las políticas con las que las clases dominantes intentan surfear la crisis sistémica.

La inestabilidad política y social, así como el auge de la extrema derecha, son factores ya presentes en las formaciones sociales capitalistas. La clase dirigente trata de responder a esta crisis frenando el descontento social, combinando medidas neo-autoritarias con parches temporales que contrarresten la crisis de sus mecanismos de integración y pacificación social. En esa dialéctica se desarrolla una gran crisis de fondo, que ni siquiera las instituciones políticas del capital se atreven a negar. Es el momento, por tanto, de iniciar un nuevo rearme programatico, que permita a la clase trabajadora afrontar la lucha política, que inevitablemente se desarrollará bajo este panorama.

El siglo XXI se presenta como el tiempo de las pandemias, el cambio climático y la globalización capitalista. Y también de las guerras. Asuntos íntimamente ligados. Las primeras no se entienden sin las agresiones a la biosfera que realiza el capitalismo, crecientemente depredador, que a escala planetaria abrazó las políticas neoliberales. Sistema que en este momento está viviendo la fractura del modelo de globalización construido durante décadas, lo que ha comportado el recrudecimiento del enfrentamiento interimperialista y una exacerbación de la competencia entre las distintas fracciones del capital y de los estados que las apoyan. Y como telón de fondo una lucha por la hegemonía mundial. Por todo ello podemos afirmar que el capitalismo tardío está entrando en una nueva fase crítica.

Crisis que incluye la invasión de Ucrania por parte de Putin. Invasión que ha desembocado en una guerra que ya ha comportado graves consecuencias, tanto de orden humanitario dentro y fuera de Ucrania, como políticas -particularmente en la Unión Europea y en las relaciones internacionales- o económicas a escala mundial. Asimismo ha supuesto el resurgir del militarismo y de la carrera de armamentos y un plus prestado e inesperado de legitimidad –que no tiene por su misma naturaleza- de la OTAN

Crisis de la que forman parte los cambios políticos en curso vinculados al neoliberalismo en sus diferentes versiones y su pulsión autoritaria, así como el auge de alternativas y gobiernos reaccionarios que implementan formas muy agudas de neoliberalismo autoritario y de autoritarismo neoliberal. Pero también los titubeantes intentos de salir de la lógica de engendros como el Pacto de estabilidad y crecimiento de la UE.

Crisis que interactúa con la intensificación de los factores que amenazan a la biosfera y en particular su relación con el modelo y crisis energéticos que están en la base del cambio climático, y crisis que adoptó la forma de virulenta pandemia a causa de la intensificación de las relaciones comerciales mundiales que comporta la propia globalización.

Crisis que supone nuevas amenazas y ataque para la mayoría social. Hemos visto resurgir la inflación –que requiere de una explicación de fondo frente a las superficiales que facilita la doctrina convencional- con sus efectos negativos para las clases trabajadoras; inflación que, además, está acompañada de nuevos fantasmas: repunte de la deuda y recesión.

La situación global diseña un marco sumamente inestable que requiere una crítica a la deriva imperialista, militarista y autoritaria. Pero también a la política social liberal del gobierno español –que en el mejor de lo casos implementa medidas compasivas o promete parches paliativos- y a la orientación de la UE por su política de avestruz anti social y belicista subordinada a EEUU.

Inflación, guerra y crisis energética y climática son el tridente que amenazan a la humanidad en el siglo XXI

 

Print Friendly, PDF & Email
Share This