Osasuna, lana, Herria – Fundazio manifestua

Tamaño Texto-+=

(0) COVID-19ren krisia hasi zenetik, kutsadura, konfinamentua eta ekoizpen-jarduerarik gabeko ordu ilunenetan, gizateriak arazoaren dimentsioaren aurrean arnasa hartzen zuenean, hainbat erakunde, kolektibo eta afinitate-talde, shocka gainditzeko ahaleginean hasi ziren, eta han-hemenka, egoera aztertzen eta gizarte-gehiengoen interesak erdigunean jarriko zituzten neurriak proposatzeari ekin zioten.

(1) Gizartea oro-har interpelatzen dituzten zirkunstantziek astintzen duten uneetan gertatzen den bezala, era guztietako hausnarketak eta proposamenak sortu ziren; solidaritatea adierazi zitzaien osasun-arloko langileei, ahulenak diren kolektiboei, lanean jarraitu behar zutenei. Hausnarketak zaintzari buruzkoak edo kudeaketaren ondorio sozioekonomikoei buruzkoak.

(2) Testuinguru honetan, jatorri profesional, politiko eta ideologiko desberdineko pertsonek osatutako talde batek, baina Euskal Herriko langileen neurrira egindako herrialde bat eraikitzeko proiektuarekiko konpromisoa partekatzen dutenak, bere proposamena zabaldu zuen. Proposamen honek, beste askok bezala, berehala jarduerara itzultzea aurreikusten zuen, kutsaketa masiboaren arriskua aurreikusiz; patronal Handiak eta Bankak, berriz, ez zuten kutxa egiteari utzi nahi. Era berean, krisiaren kudeaketa murrizketetan eta zorpetzean oinarrituko zela iragartzen zuen, Kapital Handiaren irabaziak eta dibidenduak ez zirela formulan sartuko aurreikusiz ere bai.

 (3) Proposamen honek antzeko beste eragile batzuekin espazioa eta diagnostikoa partekatzeaz gain, berezitasun bikoitza zuen, eta horrek apartekoa egiten zuen: alde batetik, gutxieneko eta premiazko neurri sozioekonomikoak planteatzen zituen, dagozkien zerga-jasotze eta zerga-tresnekin batera. Bestetik, bere burua herriaren eta klasearen benetako ofentsiba-estrategia baten osagarri eta aurrekari bezala ulertzen zuen, krisi ekonomikoari eta kapitalak eta haren ordezkari politikoek han-hemenka gizarteari errezeta posible bakar bezala inposatu nahi dioten kudeaketa-planari aurre egiteko.

(4) Etengabeko gertaerak proposamenaren diagnostikoa berresten duela dirudi: lanera itzultzea, etekinak metatzea, eta krisiari zorraren bidez aurre egitea dira munduko, eta gure herriko, langile-klaseen horizonte sanitario, sozioekomiko eta politikoa. Erabakiak eta faseak azkar joateak, hasierako premia erabat baztertzea eragin gabe, izaera estrategikoagoa eman dio proposamenari.

(5) Horrenbestez, eta azken asteotan egindako hamaika kontraste, bilera eta osoko bilkuren ondorioz, eta Hego Euskal Herriko herri tradizio eta sentsibilitate desberdinetatik etorritako pertsona, eragile eta erakunde ugarik parte hartu dutenez, Osasuna, Lana, Herria proposamena gure herriko gehiengo sozialaren zerbitzura dagoen herri-ekimen bat da, COVID-19 pandemiari eta eragindako ondorio politiko eta sozioekonomikoei aurre egiteko. Neurri honetan, ekimen irekia da Hego Euskal Herrian bizi diren pertsona guztien laguntza eta parte-hartzeari aukera emateko, baldin eta uste badute osasun-krisiaren eta haren ondorio sozial, ekonomiko eta politikoen kudeaketa langile klaseen interesak zainduz egin behar dela.

6) Osasuna, Lana, Herria herri-ekimena den aldetik, gehiengo sozial langilearen bizi-larrialdia kapitalaren ugalketaren gaineko lehentasun bezala planteatu nahi du, eta hori lubaki zeharkaezin bihurtu.

 (7) Euskal Herriko urteko aberastasuna (BPG), Espainiako Estatuaren buruan eta Europar Batasuneko eskualde oparoenetan kokatzen da, biztanleko BPGari dagokionez, nahiz eta aberastasun-kontzentrazio hori ere handienetakoa izan. Beraz, Euskal Herriak krisi honi aurre egin diezaioke ABERASTASUNAREN BANAKETA eraginkor batekin, aberastasunaren jabezia handiengandik diru-sarrerak benetan biltzen duen sektore publiko baten gidaritzapean, herritar guztien artean banatuko duena, diru-sarrera ekonomikoen maila duina bermatuz. Gutxieneko mailatzat hartzen da ELGAk pobrezia-unbrala bezala zehazten duena, hau da, biztanleko BPGren% 50.

(8) Zehazki, Hego Euskal Herriarentzat,

  1. Enplegu-erregulazioko espedienteagatik edo langabeziagatik lanera joan ezin den inork ondoko bi diru-sarreretatik bat bermatzea: a) biztanleko BPGren%50-a (une honetan, hileko 1.400 euro) edo b) jasotzen duen soldataren % 80.
  2. Etxeko langileek, beren administrazio-egoerari kalterik egin gabe, biztanleko BPGren %50eko gutxieneko diru-sarrerak bermatuta izatea.
  3. Pentsioduna izateagatik, gaixotasunagatik edo baliaezintasuna eragiten duten beste arrazoi batzuengatik lan-merkatutik kanpo dauden pertsonek beren diru-sarrerak biztanleko BPGren %50eraino osatzea.
  4. Autonomoek beren diru-sarrerak, adierazitako pobrezia-unbralaren pareko urteko gutxieneko diru-sarrerak lortzen ez dituztenean, biztanleko BPGaren% 50eko gutxienekora iritsi arte osatuko dituzte.

(9) Aurrean adierazitakoa, egokientzat jotzen diren Hego Euskal Herriko erakunde publikoek gauzatuko dute, 2 iturri zehatzetatik datozen beharrezko partidak bideratuz erakunde horiek finantzatzeko:

  1. Sozietateen gaineko zergaren urteko likidaziotik zerga horren zerga-gastu guztiak kenduz.
  2. Berehala 2020an onartutako Nafarroako Foru eta Foru Aldundien Arauak indargabetzea, gure herrialdea benetako paradisu fiskal bihurtzen dutenak, eta honek dakarren diru-bilketaren zenbateko osoa finantzaketa berezi honetarako bideratu.

(10) Osasuna, Lana, Herriak epe ertainean herri-mugimendu zabal baten sorrera inspiratu nahi du, alarma-egoeratik haratago gehiengo sozial langilearen baldintza materialak bermatuko dituzten neurrien alde, hasiera batean GIZARTE-SOLDATA DUIN batean gauzaturiko ABERASTASUNA BANATUZ, eta kapitalaren onura neurri hori ezartzearen mende jarriko duen XXI. mendeko fiskalitate baterantz aurrera eginez.

(11) Osasuna, lana, Herriak irmoki dio herriak bakarrik salbatzen duela herria, eta, ekimen bezala, herriaren antolaketa-ehunean sustraitzen bada soilik hartzen duela zentzua, aurreko puntuak garatzen direla bermatzeaz gain, epe ertainera herriaren eta klasearen benetako ofentsiba-estrategia bat aztertu eta garatzeko oinarriak aurreratzeko helburuarekin, negozio handiaren, bankuaren eta hango eta hemengo ordezkari politikoen planen aurrean, nortzuk krisiaren kostuak gure bizkarrean jarri nahi dituzte, eta klase bezala betikotzea nahi duten, epe ertainera herriaren eta klasearen benetako ofentsiba-estrategia bat garatzeko. Neurri horretan, ekimen irekia da Hego Euskal Herrian bizi diren pertsona guztien laguntza eta parte-hartzeko, baldin eta ulertzen badute osasun-krisiaren eta haren ondorio sozial, ekonomiko eta politikoen kudeaketa langile klaseen interesak zainduz egin behar dela.

(12) Osasuna, Lana, Herriak aitortu, errespetatu eta ezinbestekotzat jotzen du herri bakoitzean, auzo bakoitzean eta lantoki bakoitzean langile-klaseen aldeko indar-korrelazioaren aldaketaren alde borrokatzen diren hainbat talde, kolektibo eta erakunde sozial, sindikal eta politikoren kaleko lana. Horregatik, bere gain hartzen du ahalik eta gehien eragile horien aurrean aurkezteko ekimena, eta abian jarri nahi diren dinamikak eta sinergiarako eta baterako lanerako aukerak sakonago ezagutzeko interesa duen edozein kolektiboren eskura geratzen da.


 

(0) Ya desde casi el inicio de la crisis del COVID-19, durante las horas más oscuras de contagios, confinamiento e inactividad productiva, cuando la humanidad contenía el aliento ante la dimensión del problema, incontables organizaciones, colectivos e incluso grupos de afinidad en un esfuerzo por sobreponerse al shock empezaron, aquí y allá a analizar la situación y a proponer medidas que pusiesen los intereses de las mayorías sociales en el centro.

(1) Como suele ocurrir en momentos en los que las colectividades humanas son zarandeadas por circunstancias que les interpelan en su conjunto, surgieron reflexiones y propuestas de todo tipo; solidarias para con los colectivos sanitaria y socialmente más vulnerables, de preservación de la salud entre quienes debían seguir trabajando o de reflexión acerca de las consecuencias socioeconómicas de la gestión. 

(2) En este contexto, un grupo integrado por personas de diferente procedencia profesional, política e ideológica, pero compartiendo compromiso con el proyecto de construir un país a la medida de las clases trabajadoras de Euskal Herria difundió su propuesta. Esta propuesta preveía, como muchas otras, un escenario inminente de vuelta a la actividad con riesgo masivo de contagio mientras que Gran patronal y Banca ni se planteaban dejar de hacer caja. Igualmente, presagiaba una gestión de la crisis en base a recortes y a endeudamiento y que ni los beneficios ni los dividendos del Gran Capital iban a ser incluidos en la fórmula.

(3) Esta propuesta además de compartir espacio y diagnóstico con otras similares, presentaba una doble particularidad que la hacía única: Por una parte, planteaba medidas socioeconómicas de mínimos y urgentes, acompañadas de las correspondientes herramientas fiscales y tributarias. Por otra, se entendía a sí misma como complemento y antesala de una verdadera estrategia de ofensiva popular y de clase con la que enfrentar tanto la crisis económica como el plan de gestión que el capital y sus representantes políticos, aquí y allá, se siguen afanando en imponer a la sociedad como única receta posible.

(4) La incesante sucesión de acontecimientos parece confirmar el diagnóstico de la propuesta: Vuelta al trabajo, acumulación de beneficios, y afrontar la crisis mediante deuda configuran el horizonte sanitario, socioecómico y política que las clases populares y los pueblos del mundo entre los que se encuentra el nuestro, han de afrontar. Este rápido discurrir de decisiones y fases sin hacerle abandonar totalmente la urgencia inicial, ha imprimido a la propuesta un carácter más estratégico.

(5) Así, y como resultado de un sinfín de contrastes, reuniones y  plenarios celebrados en las últimas semanas y en los que han tomado un número importante de personas, agentes y organizaciones provenientes de las diferentes tradiciones y sensibilidades del campo popular de Hego Euskal Herria, la propuesta Osasuna, Lana, Herria se constituye como una Iniciativa Popular al servicio de las mayorías sociales de nuestro país frente a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias políticas y socioeconómicas. En esa medida es una iniciativa abierta al apoyo y participación de toda persona residente en Hego Euskal Herria que entienda que la gestión de la Crisis Sanitaria y de sus consecuencias sociales, económicas y políticas se ha de abordar salvaguardando los intereses de las clases trabajadoras.

(6) Osasuna, Lana, Herria, como Iniciativa Popular pretende plantear la emergencia vital de la mayoría social trabajadora como una prioridad sobre la reproducción del capital y hacer de esto una trinchera infranqueable.

(7) Es una realidad que Euskal Herria contabiliza una riqueza anual (PIB) que la pone en la cabeza del Estado Español y a nivel de las regiones más prósperas de la Unión Europea en cuanto a PIB por habitante se refiere, aunque su concentración de riqueza también sea de las más altas. Por tanto, Euskal Herria puede hacer frente a esta crisis con un efectivo REPARTO DE LA RIQUEZA, liderado por un sector público que recaude efectivamente de los grandes acaparadores de riqueza y lo distribuya entre toda la población garantizando un nivel digno de ingresos económicos. Entendiendo como nivel mínimo el que la OCDE determina como UMBRAL DE POBREZA, y que representa el 50% del PIB por habitante.

(8) En lo concreto, esto se traduce en que, para hego Euskal Herria, 

1   Ninguna persona que se vea imposibilitada de ir a trabajar, bien por ERTE, ERE o desempleo, reciba unos ingresos inferiores a la mayor de estas dos cantidades: a) el 50% del PIB por habitante (en estos momentos equivalente a 1.400 euros mensuales) o b) el 80% de su salario en activo. 

2    Ninguna persona que se halle fuera del mercado laboral por ser pensionista, por enfermedad, u otras causas invalidantes, verá complementados sus ingresos hasta el 50% del PIB por habitante.

3    Las personas cuidadoras fuera del mercado laboral, por su atención exclusiva a menores o mayores tendrán garantizados sus ingresos el 50% del PIB por habitante.

4    los trabajadores autónomos que no lleguen a unos ingresos mínimos anuales iguales al UMBRAL DE POBREZA señalado, verán complementados sus ingresos hasta este importe mínimo del 50% del PIB por habitante.

(9) La materialización de lo anterior se hará por las entidades públicas vascas que se estimen más adecuadas, destinando a su financiación las partidas necesarias procedentes de 2 fuentes concretas:

  1. Eliminando de la liquidación anual del Impuesto de Sociedades todos los Gastos Fiscales de este impuesto.
  2. Derogar inmediatamente las Normas Forales y del Gobierno de Nafarroa aprobadas en 2020 que convierten nuestro país en un verdadero paraíso fiscal, y destinar todo el importe de la recaudación que esto supondrá para esta financiación especial.

(10) A medio plazo Osasuna, Lana, Herria pretende inspirar la creación de un movimiento social amplio en favor de medidas que garanticen las condiciones materiales de la mayoría social trabajadora más allá del estado de alarma mediante el REPARTO DE LA RIQUEZA materializado en un SALARIO SOCIAL digno, y mediante una reforma fiscal y tributaria que supedite el beneficio del capital a la implementación de dicha medida.

(11) Osasuna, lana, Herria sostiene firmemente que solo el pueblo salva al pueblo y como Iniciativa sólo cobra sentido si enraíza en el tejido organizativo popular, con el fin, no solo de garantizar el desarrollo los puntos anteriores sino de analizar, explorar y avanzar las bases para el desarrollo a medio plazo de una verdadera estrategia de ofensiva popular y de clase ante los planes del Gran negocio, de la Banca y de sus representantes políticos de aquí y allá para endosarnos los costes de la crisis y perpetuarse como clases dominantes. En esa medida es una iniciativa abierta al apoyo y participación de toda persona residente en Hego Euskal Herria que entienda que la gestión de la Crisis Sanitaria y de sus consecuencias sociales, económicas y políticas se ha de abordar salvaguardando los intereses de las clases trabajadoras.

(12) Osasuna, Lana, Herria reconoce, respeta y entiende como indispensable el trabajo a pie de calle del sinfín de agrupaciones, colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas que, en cada pueblo, en cada barrio y en cada centro de trabajo lucha por un cambio en la correlación de fuerzas a favor de las clases trabajadoras. Por ello, asume como primera tarea tomar la iniciativa de presentarse ante el mayor número posible de esos agentes, quedando a disposición de cualquier persona u organización interesado en conocer en mayor profundidad la iniciativa, las dinámicas que pretender poner en marcha y las posibilidades de sinergia y trabajo conjunto.

Print Friendly, PDF & Email
Share This