“ONDORIO GUZTIAK” manifestua

Tamaño Texto-+=

GURE BIZITZEI BURUZ ERABAKI DEZAGUN, EKONOMIA JENDEAREN ZERBITZURA JAR DEZAGUN.

DEMOKRAZIAK, GUTXIENGO PRIBILEGIOEN AURREAN, AURRERA EGIN DEZAN

Azken aldian, klase herrikoien aurkako gizarte-krisi bat bizi dugu. Bizitzaren garestitzea, argiaren prezioaren igoera kezkagarriak, etxebizitzaren prezioaren hazkunde jasanezina, lan-prekarietatea. Horren aurrean, Administrazio Kontseiluetan eta putre funtsetan antolatutako gutxiengo arriskutsu bat modu eskandalagarrian aberasten ari da, gehiengoaren eskubide galeraren kontura.

Gobernu aurrerakoia premiazkoak diren baliabide batzuk arautzeko promesarekin iritsi zen: higiezinen merkatua ordenatu etxebizitza duin baterako sarbidea bermatuz eta trantsizio ekologiko eta energetiko justu bat sustatu, besteak beste. Hala ere, etxebizitzaren eta merkatu elektrikoaren sektorean planteatu dituen erreformak ez dira nahikoak eta, etxebizitzaren kasuan, alde batera jarraitzen dute.

Gure ustez, erabakitasunez aurrera egiteko garaia da, egunerokotasunean hainbeste eragiten diguten gai horiei benetako eta egiturazko buelta emateko. Gobernuek eta txandako politikariek gure arazoak konpondu arte itxaron gabe. Ezin dugu euren eskuetan utzi, ezta gehiago itxaron ere. Ekonomia jendearen zerbitzura jartzeko garaia da: ezin dugu luzaroago onartu gutxi batzuen aberastasuna gehiengoaren pobrezia izatea.

Demokrazia eskubideak lortu, gureganatu eta aurrera egiteko baliagarria da. Oligarkiei botere ekonomiko eta politikoa kentzeko. Bizitza eta ekonomia eraiki eta sostengatzen dutenei benetako boterea itzultzeko.

Horregatik uste dugu garaia heldu dela dagokionari ahotsa itzultzeko. Horregatik uste dugu Gobernuak erreferendum bat deitu behar duela non herritarrek, gure eguneroko bizitzan zuzenean eragiten diguten gaiei buruz, erabaki demokratiko bat eman dezaten: etxebizitzaren merkatua eta merkatu elektrikoa.

Zergatik  dio beldur gehiago gobernuak Herritar Kontsulta bati,  konpainia elektriko handien eta gure auzoak suntsitzen dituzten funts putreen xantai etengabeei baino?

1978ko Konstituzioaren eta 2/1980 Erreferendumaren Lege Organikoaren arabera, Gobernuak erreferenduma deitzeko ahalmena du. Konstituzioak 92. artikuluan ezartzen du Gobernuko presidenteari dagokiola, Kongresuak baimenduta, garrantzi bereziko erabakiei buruzko kontsulta-erreferendum bat deitzeko ekimena.

Zer dago orain garrantzitsuago merkatu elektrikoa eta etxebizitzaren merkatua arautzea baino? Zergatik ez galdetu erreferendum publiko baten, funts putreen esku dauden etxebizitzak publiko bihurtzeko herritarren babesa edo gaitzespena duten? Zergatik ez da erreferendum publikoan galdetzen  elektrikek jabetza sozial izatera pasa behar duten, Konstituzioak ere baimentzen duen bezala?

Badakigu lege-ordenamenduak kontsulta horiek lotesleak izatea eragozten duela. Baina, zein gobernu aurrerakoi izango litzateke gai herri-agindu irmo bat ez hartzeko?

Ekonomia eta eskubide sozialak etengabeko gatazkan dauden esparruak dira. Giza-premien eta gutxiengo arriskutsu baten pribilegioen arteko eztabaida. Demokraziak aurrera egitea praktikaren bidez egitea da. Ekonomia eta demokrazia jendearen zerbitzura jarriz.

Hori guztia dela eta, PSOEren eta UPren koalizio-gobernuari eskatzen diogu aurrea hartu eta erreferendum bat egin dezaten, benetako eztabaida bat ahalbidetzeko, aukera eta berdintasun baldintza onenetan, gaur egun mozkin kontuak handitzen ari zaizkienen eta gure bizi-baldintza materialak gero eta zailagoak direla ikusten dutenen artean.

QUE LA DEMOCRACIA AVANCE FRENTE A LOS PRIVILEGIOS DE UNA MINORÍA

En los últimos tiempos asistimos a una crisis social que se está cebando contra las clases populares. Encarecimiento de la vida, subidas alarmantes del precio de la luz, crecimiento insostenible del precio de la vivienda, precariedad laboral. Frente a eso, una minoría peligrosa organizada en Consejos de Administración y fondos buitre se está enriqueciendo de forma escandalosa a costa de la pérdida de derechos de la mayoría.

El gobierno progresista llegó con la promesa de legislar sobre algunos elementos claves: poner orden al mercado inmobiliario garantizando el acceso a una vivienda digna y promover una transición ecológica y energética justa, entre otras cosas. Sin embargo, las reformas que ha ido planteando sobre el sector de la vivienda y del mercado eléctrico son más que insuficientes o, en el caso de la vivienda, siguen aparcadas.

Creemos que es el momento de avanzar de forma decidida para darle una vuelta real y estructural a estas cuestiones que tanto nos afectan en el día a día. Y hacerlo sin esperar a que los gobiernos y los políticos de turno sean quienes resuelvan nuestros problemas. No podemos delegar ni esperar más. Es momento de poner la economía al servicio de la gente: no podemos aceptar por más tiempo que la riqueza de unos pocos sea la pobreza de una mayoría.

La democracia es útil para avanzar y conquistar derechos. Para restar poder económico y político a las oligarquías. Para devolver el poder real a quienes construyen y sostienen la vida y la economía.

Por eso creemos que ha llegado el momento de devolverle la voz a quien corresponde. Por eso creemos que el Gobierno debe convocar un referéndum para que sea la ciudadanía quien ofrezca una decisión democrática sobre cuestiones que nos afectan de forma directa en nuestra vida cotidiana: el mercado de la vivienda y el mercado eléctrico.

¿Por qué el gobierno iba a temer más a una consulta ciudadana que a los chantajes permanentes de las grandes compañías eléctricas y de los fondos buitres que arrasan nuestros barrios?

El Gobierno está facultado para convocar un referéndum según la propia Constitución de 1978 y la Ley Orgánica de Referéndum 2/1980. La Constitución establece en su artículo 92 que corresponde al Presidente del Gobierno, autorizado por el Congreso, la iniciativa para convocar un referéndum consultivo sobre decisiones de especial trascendencia.

¿Qué hay más trascendente ahora que regular el mercado eléctrico y el mercado de la vivienda?, ¿por qué no someter a referéndum estas cuestiones planteando una consulta pública que muestre el apoyo o rechazo popular a que las viviendas en manos de fondos buitres pasen a ser públicas?, ¿por qué no somerter a referéndum si las eléctricas deben pasar a ser propiedad social, tal y como la Constitución también permite?

Sabemos que el ordenamiento legal impide que estas consultas tengan carácter vinculante. Pero, ¿qué gobierno progresista sería capaz de no asumir un firme mandato popular?.

La economía y los derechos sociales son campos en disputa, en conflicto permanente. Una disputa entre las necesidades sociales y los privilegios de una minoría peligrosa. Hacer avanzar la democracia es hacerlo a través de la práctica. Poniendo la economía y la democracia al servicio de la gente.

Por todo ello, exigimos al Gobierno de coalición de PSOE y UP que tomen la iniciativa y convoquen un referéndum que permita un debate real y en las mejores condiciones de posibilidad y de igualdad entre quienes hoy ven aumentadas sus cuentas de beneficio y quienes vemos que nuestras condiciones materiales de vida son cada vez más difíciles.

Print Friendly, PDF & Email
Share This