Gero eta mundu desorekatuagoa-Un mundo cada vez más desigual

Tamaño Texto-+=

<Henri Wilno>

Aberatsenek diru-sarreren zati handi bat hartzen dute, aberastasunaren zati handiena dute eta CO2 isurien zati neurrigabe baten erantzule dira.Hauek dira ekonomialari eta estatistiken nazioarteko talde batek berdintasun ezari buruz egindako azken txosten globalaren irakaspen nagusiak (1).

1980ko hamarkadaz geroztik, diru-sarreren eta ondarearen arteko desberdintasunek gora egin dute ia leku guztietan, desarautze- eta liberalizazio-programen ondorioz. Joera hori bizkortu egin da Covid epidemiaren garaian.

Gaur egun, biztanleriaren % 10ak munduko diru-sarreren % 52a bereganatzen du, eta erdi pobreenak % 8a baino ez du lortzen. Aberastasunaren desberdintasunak are nabarmenagoak dira diru-sarreren desberdintasunak baino. Munduko biztanleen erdiek ia ez dute ondarerik, guztien % 2a baino ez baitute. Aldiz, % 10ak (aberatsenek) % 76a dute. Pertsona aberatsenen % 0,01aren esku dagoen aberastasunaren proportzioa % 7tik % 11ra igo zen 1995 eta 2021 artean.

Gailurrean, % 0,001ak mundu osoko 55.200 heldu dira 2021ean, munduko aberastasunaren

% 6a baino apur bat gehiago dutenak; horrek esan nahi du batez bestekoa baino 6.000 aldiz handiagoa dela haien aberastasuna. Perspektiban jartzeko, planetaren % 50a pobreenaren aberastasun osoa, % 0,001aren aldean 50.000 aldiz handiagoa den taldea, hiru aldiz txikiagoa da ( % 2a).

KLIMA ALDAKETAREN GAIA

Txostenaren puntu interesgarrienetako bat klima-aldaketari egindako ekarpenari buruzkoa da. Egileek diru-sarreren eta aberastasunaren arteko desberdintasunaren eta klima-aldaketari egindako ekarpenen arteko lotura nabarmentzen dute. Batez beste, gizakiek 6,6 tona karbono dioxido (CO2) igortzen dituzte urtean, biztanle bakoitzeko, eta alde nabarmenak daude munduko biztanleen artean.

%50 pobreenak 1,6 tona isurtzen ditu urtean batez beste, eta guztizkoaren %12rekin laguntzen dute. Batez beste, ingurunearen %40k 6,6 tona isurtzen ditu, edo guztizkoaren %40,4k.

%10 aberatsenek 31 tona isurtzen dituzte (guztien % 47,6). %1 aberatsenak 110 tona isurtzen ditu (guztizkoaren %16,8). Beraz, emisio guztien ia erdia munduko biztanleriaren hamarren bati zor zaio, eta munduko biztanleriaren ehunen batek (77 milioi pertsona) populazioaren erdi pobre osoak (3.800 milioi pertsona) baino gehiago igortzen du.

Txostenak funtsezko gai bat nabarmentzen du: oro har aurkeztuta ez bezala, desberdintasun hori ez da soilik herrialde aberats eta pobreen aurkako gaia. Diru-sarrera txikiko eta ertaineko herrialdeetan jaulkitzaile handiak daude, eta herrialde aberatsetan jaulkitzaile txikiak. Egileen arabera, 1990ean, munduko karbono-desberdintasun gehienak (%63) herrialdeen arteko desberdintasunen ondorio ziren: une horretan, herrialde aberats bateko batez besteko herritarrak munduko gainerako herritarrek baino gehiago kutsatzen zuen. Egoera ia erabat alderantzikatu da 30 urtean. Herrialdeen barruko desberdintasunak dira orain munduan isurketetan dauden desberdintasunen ia bi herenak. Horrek ez du esan nahi munduko herrialde eta eskualdeen artean desberdintasun esanguratsurik ez dagoenik (askotan handiak) isurketei dagokienez. Izan hori ez da soilik herrialde aberats eta pobreen aurkako gaia. Diru-sarrera txikiko eta ertaineko herrialdeetan jaulkitzaile handiak daude, eta herrialde aberatsetan jaulkitzaile txikiak. Egileen arabera, 1990ean, munduko karbono-desberdintasun gehienak (% 63) herrialdeen arteko desberdintasunen ondorio

(1 Berdintasun-gabeziaren Munduko Laborategiaren txostena, linean: https://wir2022.wid.world/)

ziren: une horretan, herrialde aberats bateko batez besteko herritarrak munduko gainerako herritarrek baino gehiago kutsatzen zuen. Egoera ia erabat alderantzikatu da 30 urtean. Herrialdeen barruko desberdintasunaere, horrek esan nahi du herrialdeen arteko karbono-isurketen desberdintasun handiaz gain, desberdintasun are handiagoak daudela gizabanakoen eta gizarte- taldeen artean.

Europan, biztanleriaren erdi pobreena urtean bost tona inguru isurtzen ditu pertsonako; Ekialdeko Asian, hiru tona inguru; eta Ipar Amerikan, hamar. Kontrastea nabarmena da eskualde horietan gehien isurtzen duten isurketen % 10ekin (29 tona Europan, 39 Ekialdeko Asian eta 73 Ipar Amerikan).

“Ez dago irtenbiderik lehia zalantzan jarri gabe” 

Txostenak, beraz, ondorioztatzen du ezin dela lortu herrialde aberatsetan berotegi-efektuko gasen isurketak nabarmen murrizteko behar den eraldaketa, baldin eta ingurumen- eta gizarte- desberdintasunak ingurumen-politiken diseinuan bertan txertatzen ez badira. Egileek kritikatu egiten dituzte, karbonoaren gaineko zergak bezala, aberats eta pobreei eragiten dieten zergak. Baina nahikoa al da ondare-desberdintasunak mugatzea? Kapitalismoan, % 1eko jende aberatsenak du boterea, batez ere, talde horretako kideak direlako ekoizpen-bideen jabeak. Haiek erabakitzen dituzte ekoizpenerako inbertsioak eta orientabideak, eta eragina dute estatuko politiketan. Klase nagusia dira. Botere hori da zalantzan jarri behar dena. Gure lankide Daniel Tanurok, krisi ekologikoari buruzko zenbait libururen egileak, antzeko datuetan oinarritutako testu berri batean adierazten duen bezala, beharrezkoa da desberdintasunak murriztea, baina ez da nahikoa: “Ez dago irtenbiderik irabazi-lehia zalantzan jarri gabe, jabetza kapitalistaren eskubideetan oinarritutako produktibismoaren motorra” 2.

L ‘Anticapitaliste- 595 astekaria (2021/12/16)

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/un-monde-de-plus-en-plus-inegalitaire Itzulpena:

F.E. antikapitalistak.org-entzat

<Henri Wilno>

Las y los más ricos captan una enorme parte de los ingresos, poseen la mayor parte de la riqueza y son responsables de una parte desproporcionada de las emisiones de CO2. Estas son las principales lecciones del último Informe Global sobre Desigualdad preparado por un grupo internacional de economistas y estadísticos[1].

Desde la década de 1980, las desigualdades de ingresos y patrimonio han ido aumentando en casi todas partes, como resultado de los programas de desregulación y liberalización. Esta tendencia se aceleró durante la epidemia de Covid.

Actualmente, el 10% más rico del planeta se apropia el 52% del ingreso mundial, mientras que la mitad más pobre consigue solo el 8%. Las desigualdades de riqueza son aún más pronunciadas que las desigualdades de ingresos. La mitad más pobre de la población mundial está prácticamente desprovista de patrimonio, ya que solo posee el 2% del total. Por el contrario, el 10 % más rico tiene un 76 %. La proporción de riqueza en manos del 0,01% de la gente más rica aumentó del 7% al 11% entre 1995 y 2021.

En la cima, el 0,001% más rico representa 55.200 adultos en 2021 en todo el mundo que poseen poco más del 6% de la riqueza mundial, lo que significa que su riqueza es más de 6.000 veces superior a la media. Para poner esto en perspectiva, la riqueza total del 50% más pobre del planeta, un grupo que es 50.000 veces mayor que el 0,001% más rico, es tres veces menor (2%).

La cuestión del cambio climático

Uno de los puntos más interesantes del informe se refiere a la contribución al cambio climático. Los autores destacan el vínculo entre la desigualdad de ingresos y riqueza y la desigualdad de contribuciones al cambio climático. En promedio, los seres humanos emiten al año 6,6 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente per cápita, con disparidades significativas entre la población mundial.

El 50% más pobre emite un promedio de 1,6 toneladas al año y contribuyen con el 12% del total. El 40% del medio emite 6,6 toneladas en promedio, o el 40,4% del total. El 10% más rico emite 31 toneladas (47,6% del total). El 1% más rico emite 110 toneladas (16,8% del total). Por lo tanto, casi la mitad de todas las emisiones se deben a una décima parte de la población mundial, y la centésima parte de la población mundial (77 millones de personas) emite más que toda la mitad pobre de la población (3.800 millones de personas).

El informe destaca una cuestión fundamental: contrariamente a la presentación comúnmente dada, esta desigualdad no es simplemente un asunto que opondría a países ricos y pobres. Hay grandes emisores en los países de ingresos bajos y medianos, y pequeños emisores en los países ricos. Según los autores, en 1990, la mayoría de las desigualdades de carbono del mundo (63%) eran debidas a diferencias entre países: en ese momento, el ciudadano promedio de un país rico contaminaba inequívocamente más que el resto de los ciudadanos del mundo. La situación se ha invertido casi por completo en 30 años. Las desigualdades dentro de los países representan ahora casi los dos tercios de las desigualdades mundiales en emisiones. Esto no significa que no haya desigualdades significativas (a menudo enormes) en materia de emisiones entre países y regiones del mundo. De hecho, esto significa que además de la gran desigualdad de emisiones de carbono entre los países, también hay desigualdades aún mayores entre individuos y grupos sociales.

En Europa, la mitad más pobre de la población emite alrededor de cinco toneladas al año por persona; en Asia Oriental, emite alrededor de tres toneladas y en América del Norte unas diez. El contraste es evidente con las emisiones del 10% más emisor en estas regiones (29 toneladas en Europa, 39 en Asia Oriental y 73 en América del Norte).

“No hay salida sin cuestionar la competencia”

El informe concluye por lo tanto que la amplitud de la transformación necesaria para reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero en los países ricos no se puede lograr si las desigualdades ambientales y sociales no se integran en el diseño mismo de las políticas ambientales. Los autores critican los impuestos que, como el impuesto al carbono, afectan indiscriminadamente a ricos y pobres. Pero, ¿es suficiente limitar las desigualdades de patrimonio? En el capitalismo, la gente del 1% más rico es ante todo la que tiene poder porque las y los miembros de este grupo son propietarios de los medios de producción. Ellos son los que determinan las inversiones y orientaciones de producción, influyen en las políticas estatales. Ellos son la clase dominante. Es ese poder el que debe ser cuestionado. Como señala nuestro compañero Daniel Tanuro, autor de varios libros sobre la crisis ecológica, en un texto reciente basado en datos similares, es necesario reducir las desigualdades, pero no es suficiente: “No hay salida sin cuestionar la competencia por las ganancias, el motor del productivismo basado en los derechos de propiedad capitalistas” [2].

Semanario L´Anticapitaliste- 595 (16/12/2021)

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/un-monde-de-plus-en-plus-inegalitaire

Traducción: F.E. para antikapitalistak.org

[1]     Informe del Laboratorio Mundial de Desigualdad, en línea en https://wir2022.wid.world/

[2]     “ Climat, inégalités et lutte des classes”, en gaucheanticapitaliste.org

Print Friendly, PDF & Email
Share This