Osasuna, lana, Herria – Fundazio manifestua

(0) COVID-19ren krisia hasi zenetik, kutsadura, konfinamentua eta ekoizpen-jarduerarik gabeko ordu ilunenetan, gizateriak arazoaren dimentsioaren aurrean arnasa hartzen zuenean, hainbat erakunde, kolektibo eta afinitate-talde, shocka gainditzeko ahaleginean hasi ziren, eta han-hemenka, egoera aztertzen eta gizarte-gehiengoen interesak erdigunean jarriko zituzten neurriak proposatzeari ekin zioten.

(1) Gizartea oro-har interpelatzen dituzten zirkunstantziek astintzen duten uneetan gertatzen den bezala, era guztietako hausnarketak eta proposamenak sortu ziren; solidaritatea adierazi zitzaien osasun-arloko langileei, ahulenak diren kolektiboei, lanean jarraitu behar zutenei. Hausnarketak zaintzari buruzkoak edo kudeaketaren ondorio sozioekonomikoei buruzkoak.

(2) Testuinguru honetan, jatorri profesional, politiko eta ideologiko desberdineko pertsonek osatutako talde batek, baina Euskal Herriko langileen neurrira egindako herrialde bat eraikitzeko proiektuarekiko konpromisoa partekatzen dutenak, bere proposamena zabaldu zuen. Proposamen honek, beste askok bezala, berehala jarduerara itzultzea aurreikusten zuen, kutsaketa masiboaren arriskua aurreikusiz; patronal Handiak eta Bankak, berriz, ez zuten kutxa egiteari utzi nahi. Era berean, krisiaren kudeaketa murrizketetan eta zorpetzean oinarrituko zela iragartzen zuen, Kapital Handiaren irabaziak eta dibidenduak ez zirela formulan sartuko aurreikusiz ere bai.

 (3) Proposamen honek antzeko beste eragile batzuekin espazioa eta diagnostikoa partekatzeaz gain, berezitasun bikoitza zuen, eta horrek apartekoa egiten zuen: alde batetik, gutxieneko eta premiazko neurri sozioekonomikoak planteatzen zituen, dagozkien zerga-jasotze eta zerga-tresnekin batera. Bestetik, bere burua herriaren eta klasearen benetako ofentsiba-estrategia baten osagarri eta aurrekari bezala ulertzen zuen, krisi ekonomikoari eta kapitalak eta haren ordezkari politikoek han-hemenka gizarteari errezeta posible bakar bezala inposatu nahi dioten kudeaketa-planari aurre egiteko.

(4) Etengabeko gertaerak proposamenaren diagnostikoa berresten duela dirudi: lanera itzultzea, etekinak metatzea, eta krisiari zorraren bidez aurre egitea dira munduko, eta gure herriko, langile-klaseen horizonte sanitario, sozioekomiko eta politikoa. Erabakiak eta faseak azkar joateak, hasierako premia erabat baztertzea eragin gabe, izaera estrategikoagoa eman dio proposamenari.

(5) Horrenbestez, eta azken asteotan egindako hamaika kontraste, bilera eta osoko bilkuren ondorioz, eta Hego Euskal Herriko herri tradizio eta sentsibilitate desberdinetatik etorritako pertsona, eragile eta erakunde ugarik parte hartu dutenez, Osasuna, Lana, Herria proposamena gure herriko gehiengo sozialaren zerbitzura dagoen herri-ekimen bat da, COVID-19 pandemiari eta eragindako ondorio politiko eta sozioekonomikoei aurre egiteko. Neurri honetan, ekimen irekia da Hego Euskal Herrian bizi diren pertsona guztien laguntza eta parte-hartzeari aukera emateko, baldin eta uste badute osasun-krisiaren eta haren ondorio sozial, ekonomiko eta politikoen kudeaketa langile klaseen interesak zainduz egin behar dela.

6) Osasuna, Lana, Herria herri-ekimena den aldetik, gehiengo sozial langilearen bizi-larrialdia kapitalaren ugalketaren gaineko lehentasun bezala planteatu nahi du, eta hori lubaki zeharkaezin bihurtu.

 (7) Euskal Herriko urteko aberastasuna (BPG), Espainiako Estatuaren buruan eta Europar Batasuneko eskualde oparoenetan kokatzen da, biztanleko BPGari dagokionez, nahiz eta aberastasun-kontzentrazio hori ere handienetakoa izan. Beraz, Euskal Herriak krisi honi aurre egin diezaioke ABERASTASUNAREN BANAKETA eraginkor batekin, aberastasunaren jabezia handiengandik diru-sarrerak benetan biltzen duen sektore publiko baten gidaritzapean, herritar guztien artean banatuko duena, diru-sarrera ekonomikoen maila duina bermatuz. Gutxieneko mailatzat hartzen da ELGAk pobrezia-unbrala bezala zehazten duena, hau da, biztanleko BPGren% 50.

(8) Zehazki, Hego Euskal Herriarentzat,

 1. Enplegu-erregulazioko espedienteagatik edo langabeziagatik lanera joan ezin den inork ondoko bi diru-sarreretatik bat bermatzea: a) biztanleko BPGren%50-a (une honetan, hileko 1.400 euro) edo b) jasotzen duen soldataren % 80.
 2. Etxeko langileek, beren administrazio-egoerari kalterik egin gabe, biztanleko BPGren %50eko gutxieneko diru-sarrerak bermatuta izatea.
 3. Pentsioduna izateagatik, gaixotasunagatik edo baliaezintasuna eragiten duten beste arrazoi batzuengatik lan-merkatutik kanpo dauden pertsonek beren diru-sarrerak biztanleko BPGren %50eraino osatzea.
 4. Autonomoek beren diru-sarrerak, adierazitako pobrezia-unbralaren pareko urteko gutxieneko diru-sarrerak lortzen ez dituztenean, biztanleko BPGaren% 50eko gutxienekora iritsi arte osatuko dituzte.

(9) Aurrean adierazitakoa, egokientzat jotzen diren Hego Euskal Herriko erakunde publikoek gauzatuko dute, 2 iturri zehatzetatik datozen beharrezko partidak bideratuz erakunde horiek finantzatzeko:

 1. Sozietateen gaineko zergaren urteko likidaziotik zerga horren zerga-gastu guztiak kenduz.
 2. Berehala 2020an onartutako Nafarroako Foru eta Foru Aldundien Arauak indargabetzea, gure herrialdea benetako paradisu fiskal bihurtzen dutenak, eta honek dakarren diru-bilketaren zenbateko osoa finantzaketa berezi honetarako bideratu.

(10) Osasuna, Lana, Herriak epe ertainean herri-mugimendu zabal baten sorrera inspiratu nahi du, alarma-egoeratik haratago gehiengo sozial langilearen baldintza materialak bermatuko dituzten neurrien alde, hasiera batean GIZARTE-SOLDATA DUIN batean gauzaturiko ABERASTASUNA BANATUZ, eta kapitalaren onura neurri hori ezartzearen mende jarriko duen XXI. mendeko fiskalitate baterantz aurrera eginez.

(11) Osasuna, lana, Herriak irmoki dio herriak bakarrik salbatzen duela herria, eta, ekimen bezala, herriaren antolaketa-ehunean sustraitzen bada soilik hartzen duela zentzua, aurreko puntuak garatzen direla bermatzeaz gain, epe ertainera herriaren eta klasearen benetako ofentsiba-estrategia bat aztertu eta garatzeko oinarriak aurreratzeko helburuarekin, negozio handiaren, bankuaren eta hango eta hemengo ordezkari politikoen planen aurrean, nortzuk krisiaren kostuak gure bizkarrean jarri nahi dituzte, eta klase bezala betikotzea nahi duten, epe ertainera herriaren eta klasearen benetako ofentsiba-estrategia bat garatzeko. Neurri horretan, ekimen irekia da Hego Euskal Herrian bizi diren pertsona guztien laguntza eta parte-hartzeko, baldin eta ulertzen badute osasun-krisiaren eta haren ondorio sozial, ekonomiko eta politikoen kudeaketa langile klaseen interesak zainduz egin behar dela.

(12) Osasuna, Lana, Herriak aitortu, errespetatu eta ezinbestekotzat jotzen du herri bakoitzean, auzo bakoitzean eta lantoki bakoitzean langile-klaseen aldeko indar-korrelazioaren aldaketaren alde borrokatzen diren hainbat talde, kolektibo eta erakunde sozial, sindikal eta politikoren kaleko lana. Horregatik, bere gain hartzen du ahalik eta gehien eragile horien aurrean aurkezteko ekimena, eta abian jarri nahi diren dinamikak eta sinergiarako eta baterako lanerako aukerak sakonago ezagutzeko interesa duen edozein kolektiboren eskura geratzen da.


 

(0) Ya desde casi el inicio de la crisis del COVID-19, durante las horas más oscuras de contagios, confinamiento e inactividad productiva, cuando la humanidad contenía el aliento ante la dimensión del problema, incontables organizaciones, colectivos e incluso grupos de afinidad en un esfuerzo por sobreponerse al shock empezaron, aquí y allá a analizar la situación y a proponer medidas que pusiesen los intereses de las mayorías sociales en el centro.

(1) Como suele ocurrir en momentos en los que las colectividades humanas son zarandeadas por circunstancias que les interpelan en su conjunto, surgieron reflexiones y propuestas de todo tipo; solidarias para con los colectivos sanitaria y socialmente más vulnerables, de preservación de la salud entre quienes debían seguir trabajando o de reflexión acerca de las consecuencias socioeconómicas de la gestión. 

(2) En este contexto, un grupo integrado por personas de diferente procedencia profesional, política e ideológica, pero compartiendo compromiso con el proyecto de construir un país a la medida de las clases trabajadoras de Euskal Herria difundió su propuesta. Esta propuesta preveía, como muchas otras, un escenario inminente de vuelta a la actividad con riesgo masivo de contagio mientras que Gran patronal y Banca ni se planteaban dejar de hacer caja. Igualmente, presagiaba una gestión de la crisis en base a recortes y a endeudamiento y que ni los beneficios ni los dividendos del Gran Capital iban a ser incluidos en la fórmula.

(3) Esta propuesta además de compartir espacio y diagnóstico con otras similares, presentaba una doble particularidad que la hacía única: Por una parte, planteaba medidas socioeconómicas de mínimos y urgentes, acompañadas de las correspondientes herramientas fiscales y tributarias. Por otra, se entendía a sí misma como complemento y antesala de una verdadera estrategia de ofensiva popular y de clase con la que enfrentar tanto la crisis económica como el plan de gestión que el capital y sus representantes políticos, aquí y allá, se siguen afanando en imponer a la sociedad como única receta posible.

(4) La incesante sucesión de acontecimientos parece confirmar el diagnóstico de la propuesta: Vuelta al trabajo, acumulación de beneficios, y afrontar la crisis mediante deuda configuran el horizonte sanitario, socioecómico y política que las clases populares y los pueblos del mundo entre los que se encuentra el nuestro, han de afrontar. Este rápido discurrir de decisiones y fases sin hacerle abandonar totalmente la urgencia inicial, ha imprimido a la propuesta un carácter más estratégico.

(5) Así, y como resultado de un sinfín de contrastes, reuniones y  plenarios celebrados en las últimas semanas y en los que han tomado un número importante de personas, agentes y organizaciones provenientes de las diferentes tradiciones y sensibilidades del campo popular de Hego Euskal Herria, la propuesta Osasuna, Lana, Herria se constituye como una Iniciativa Popular al servicio de las mayorías sociales de nuestro país frente a la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias políticas y socioeconómicas. En esa medida es una iniciativa abierta al apoyo y participación de toda persona residente en Hego Euskal Herria que entienda que la gestión de la Crisis Sanitaria y de sus consecuencias sociales, económicas y políticas se ha de abordar salvaguardando los intereses de las clases trabajadoras.

(6) Osasuna, Lana, Herria, como Iniciativa Popular pretende plantear la emergencia vital de la mayoría social trabajadora como una prioridad sobre la reproducción del capital y hacer de esto una trinchera infranqueable.

(7) Es una realidad que Euskal Herria contabiliza una riqueza anual (PIB) que la pone en la cabeza del Estado Español y a nivel de las regiones más prósperas de la Unión Europea en cuanto a PIB por habitante se refiere, aunque su concentración de riqueza también sea de las más altas. Por tanto, Euskal Herria puede hacer frente a esta crisis con un efectivo REPARTO DE LA RIQUEZA, liderado por un sector público que recaude efectivamente de los grandes acaparadores de riqueza y lo distribuya entre toda la población garantizando un nivel digno de ingresos económicos. Entendiendo como nivel mínimo el que la OCDE determina como UMBRAL DE POBREZA, y que representa el 50% del PIB por habitante.

(8) En lo concreto, esto se traduce en que, para hego Euskal Herria, 

1   Ninguna persona que se vea imposibilitada de ir a trabajar, bien por ERTE, ERE o desempleo, reciba unos ingresos inferiores a la mayor de estas dos cantidades: a) el 50% del PIB por habitante (en estos momentos equivalente a 1.400 euros mensuales) o b) el 80% de su salario en activo. 

2    Ninguna persona que se halle fuera del mercado laboral por ser pensionista, por enfermedad, u otras causas invalidantes, verá complementados sus ingresos hasta el 50% del PIB por habitante.

3    Las personas cuidadoras fuera del mercado laboral, por su atención exclusiva a menores o mayores tendrán garantizados sus ingresos el 50% del PIB por habitante.

4    los trabajadores autónomos que no lleguen a unos ingresos mínimos anuales iguales al UMBRAL DE POBREZA señalado, verán complementados sus ingresos hasta este importe mínimo del 50% del PIB por habitante.

(9) La materialización de lo anterior se hará por las entidades públicas vascas que se estimen más adecuadas, destinando a su financiación las partidas necesarias procedentes de 2 fuentes concretas:

 1. Eliminando de la liquidación anual del Impuesto de Sociedades todos los Gastos Fiscales de este impuesto.
 2. Derogar inmediatamente las Normas Forales y del Gobierno de Nafarroa aprobadas en 2020 que convierten nuestro país en un verdadero paraíso fiscal, y destinar todo el importe de la recaudación que esto supondrá para esta financiación especial.

(10) A medio plazo Osasuna, Lana, Herria pretende inspirar la creación de un movimiento social amplio en favor de medidas que garanticen las condiciones materiales de la mayoría social trabajadora más allá del estado de alarma mediante el REPARTO DE LA RIQUEZA materializado en un SALARIO SOCIAL digno, y mediante una reforma fiscal y tributaria que supedite el beneficio del capital a la implementación de dicha medida.

(11) Osasuna, lana, Herria sostiene firmemente que solo el pueblo salva al pueblo y como Iniciativa sólo cobra sentido si enraíza en el tejido organizativo popular, con el fin, no solo de garantizar el desarrollo los puntos anteriores sino de analizar, explorar y avanzar las bases para el desarrollo a medio plazo de una verdadera estrategia de ofensiva popular y de clase ante los planes del Gran negocio, de la Banca y de sus representantes políticos de aquí y allá para endosarnos los costes de la crisis y perpetuarse como clases dominantes. En esa medida es una iniciativa abierta al apoyo y participación de toda persona residente en Hego Euskal Herria que entienda que la gestión de la Crisis Sanitaria y de sus consecuencias sociales, económicas y políticas se ha de abordar salvaguardando los intereses de las clases trabajadoras.

(12) Osasuna, Lana, Herria reconoce, respeta y entiende como indispensable el trabajo a pie de calle del sinfín de agrupaciones, colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas que, en cada pueblo, en cada barrio y en cada centro de trabajo lucha por un cambio en la correlación de fuerzas a favor de las clases trabajadoras. Por ello, asume como primera tarea tomar la iniciativa de presentarse ante el mayor número posible de esos agentes, quedando a disposición de cualquier persona u organización interesado en conocer en mayor profundidad la iniciativa, las dinámicas que pretender poner en marcha y las posibilidades de sinergia y trabajo conjunto.

Historia egiten jarraitzen dugu!

Maiatzaren 16 20:00retan Gaztetxearen aldeko kontzentrazioa egingo dugu, borroka hau ezin da amaitu💪🏼

Oraingoan, Xake plaza bete eta herria horiz koloreztatuko dugu. Kontzentrazioa zaratatsua izango da; beraz, ekar ezazue zarata egiten duen edozein objektu (lapikoa, txilibitua…). Udaletxetik entzun gaitzatela, Itzubaltzetak ez du eraisketarik nahi ezta onartuko ere!

GORA ITZUBALTZETA III GAZTETXEA ETA IBAR NAGUSIEN ETXEA💛

Maiatzaren 16ko kontzentrazioari dagokionez, modu legalean egingo dela eta hori egiteko baimena dugula argitu nahi dugu. Gainera, alarma egoeran jarraitzen dugunez, segurtasun neurriak errespetatzen jairraituko dugu, bai distantziekin bai maskarilekin edo/eta eskularruekin

¡Seguimos haciendo historia!

El 16 de mayo a las 20:00 haremos una concentracion a favor del Gaztetxe, esta lucha no puede terminar.💪🏼

En esta ocasión llenaremos la Plaza del Ajedrez y la colorearemos de amarillo.
La concentración será ruidosa, así que traed cualquier objeto que haga ruido (olla, silbato…). ¡Que nos oigan desde el ayuntamiento, Itzubaltzeta dice no al derribo!

GORA ITZUBALTZETA III GAZTETXEA ETA IBAR NAGUSIEN ETXEA💛

Sobre la concentración del día 16 de Mayo, queremos aclarar que es una concentraición legal y que tenemos permiso para hacerla. Además, dado que seguimos en estado de alarma, seguiremos respetando las medidas de seguridad tanto con las distancias como con las mascarillas y/o guantes

ESTRENO DEL DOCUMENTAL “VAMOS A HACERLO – GUK EGINGO DUGU”

¡El próximo domingo 19 de Abril a las 19h00 todo el mundo pegado al ordenador con Youtube abierto!
 
GUEÑES BIZIA y ZALLA BAI estrenan el documental “VAMOS A HACERLO – GUK EGINGO DUGU” sobre la situación actual del asunto Glefaran.
 
En éste enlace podemos ver el tráiler del documental: 
 
 

Para ver el domingo el estreno del documental completo, unos minutos antes de las 19:00, hay que entrar en el enlace:

https://youtu.be/v6NlBJep2OM

Puntualmente a las 19:00 arrancará automáticamente el vídeo y todos veremos a la vez el estreno del documental, como si estuvieramos todos juntos en el Zalla Zine Antzokia.

No faltéis, ¡Hasta el domingo 19 a las 19:00!

¡Igandera arte!

GUEÑES BIZIA
guenesbizia.org

AMIANTOAK EMAKUMEZKO AURPEGIA ERE BADU

CAFeko Enpresa Batzordea Beasainen 2020ko martxoaren 8an

Ilunpetik argira; amiantoaren aurpegi guztiak aitortu behar dira

Urte luze daramagu CAFeko langileok amiantoa sufritzen, gure lankideak nola gaixotzen diren ikusten, egoera hori guztia salatzen eta Amiantoaren ondorio larriak jendarteratzen. Denbora horretan ere, gaixoen aitortza eza, Amiantoaren ondorioak nola ezkutatzen diren eta Instituzio guztiek gaiaz nola paso egiten duten sufritu dugu.

50 lankide eta lagun hil ditu Amiantoak; CAFeko 50 langile erail dituzte. Ukaezina da guk barruan dugun samina eta amorrua. Gainera, familia horiek epai prozesu amaigabe eta sufrimendu luzera kondenatu dituzte. Gaur ere, gure maitasun eta babes osoa guzti horiei.

Halaber, Amiantoak hildako langile guztiak ez daude aitortuak eta hori oso larria eta onartezina da. Amiantoak hildako langile ikusezinak daude. Horiek guztiak, ilunpetik argira ekarri behar ditugu.

Produkzioan gaixotutako langileez gain, zeharka gaixotu direnak ere badaude. Horren adibide batzuk egin nahi ditugu gaurkoan publiko.

 • Etxean, gure arropak garbitzearren edota zeharkako arnasketagatik, gaixotu direnen aitortza exijitu nahi

*Vicenta Burguete Ganbart *Purificacion Muñoz Muñoz * Maria Dolores Sabino……

Hiru familia, bi bikote eta alaba bat, hiru emakume; CAFeko familiartekoaren buzoa garbitzearren Amiantoa arnastu eta gaixotu direnak. Gainera, horietako bi jada hilik daude; inolako aitortzarik gabe eta prozesu judizial are eta konplikatu eta luzeagoekin. Zaintza zen beraien lana, eta zaintza lana aitortu ez zaien bezala, orain Amiantoak hil dituela ere ez da aitortu nahi.

Enpresa buruei, Politikariei eta Instituzioei eskatzen diegu:

 1. Inolako diskriminaziorik gabe, Amiantoaren biktima guztiak onar ditzatela; zuzeneko edota zeharkako arnasketa izanik ere. Gainera, aitortza espezifikoa egin diezaiotela, zaintza/garbiketa lanegatik gaixotutako pertsonen, batez ere emakumeak,
 2. Amiantoak gaixotutako biktimen zerrenda publikoa egin dezatela; denon artean osatu eta zerrenda erreala izan
 3. Amiantoaren ondorioak eta biktimak gutxiesteari uztea eskatzen diegu behin betikoz. Errekonozimendua, erreparazioa eta prebentzioa arazo honetan ardatz izanik. Prozesu judizial amaigabeei eta sufrimendua luzatzeari utzi

4- CAFeri eskatzen diogu, aitor ditzala emakume hauen gaixotasun laboralak, CAFen urteetan amiantoa ibili izanaren biktima zuzenak bai dira beraiek ere

Guk, CAFeko langileok, gaurkoan gure maitasun guztia familia horiei. Ez dugu isilpeko biktima izaten utziko, entzun gaitzatela. Gaur martxoaren 8aren bezperetan, emakume hauek ilunpetik argitara atera nahi genituzke, Zaintza lanak aitortu, amiantoaren biktima guztiak aitortu!

CAFeko Enpresa Batzordea Beasainen 2020ko martxoaren 8an


EL AMIANTO TAMBIEN TIENE CARA DE MUJER

De la oscuridad a la luz; hay que reconocer todas las caras del amianto

Los trabajadores y trabajadoras de CAF llevamos años sufriendo el amianto, viendo cómo enferman nuestros compañeros, denunciando esta situación y difundiendo las graves consecuencias del amianto. También en este tiempo hemos sufrido la falta de reconocimiento de las personas enfermadas por parte de las instituciones, cómo se ocultan las consecuencias del amianto y cómo hacen oidos sordos.

50 persona, trabajadores y familiares de CAF han fallecido a consecuencia del amianto. Es innegable el dolor y la rabia que tenemos dentro. Además, estas familias han sido condenadas a un proceso judicial interminable y a un sufrimiento prolongado. Hoy también, todo nuestro cariño y apoyo a todos y todas.

Asimismo, no todos los trabajadores y trabajadoras fallecidas por el amianto están reconocidas, hecho muy grave e inaceptable. Hay trabajadores y trabajadoras invisibles fallecidas por el amianto. Tenemos que traerlas de la oscuridad a la luz.

Además de los trabajadores y trabajadoras enfermas en la producción, también hay las que han enfermado indirectamente. Hoy queremos hacer público algunos ejemplos de ello.

 • En sus casas, por lavar nuestros buzos, por respiración indirecta, han enfermado! Exigimos el reconocimiento de todas ellas!

* Vicenta Burguete Ganbart* Purificación Muñoz Muñoz* María Dolores Sabino … …

Tres familias, dos parejas y una hija, tres mujeres, que han inhalado amianto y han enfermado por limpiar los buzos de sus familiares que trabajaban en CAF. Además, dos de ellas ya han fallecido; sin reconocimiento alguno y con procesos judiciales largos y complicados. Al igual que no se les reconoce la labor de cuidado de las familias, tampoco se les quiere reconocer su fallecimoento por causa del amianto.

Pedimos a la patronal, a los políticos y a las instituciones:

 1. Que, sin discriminación alguna, reconozcan a todas las víctimas del amianto, ya sea por causa directa o indirectamente. Además, que se les haga un reconocimiento específico al las personas enfermas por trabajos de cuidado/limpieza, especialmente a las
 2. Que elaboren una lista pública de víctimas del amianto, que sea completa y
 3. Les pedimos que dejen de menospreciar definitivamente las consecuencias del amianto y a las víctimas, siendo el reconocimiento, la reparación y la prevencion el eje a Les pedimos que dejen de alargar procesos judiciales interminables y el sufrimiento ello acarrea.
 4. Requerimos a CAF que reconozca la enfermedad de estas mujeres como enfermedad laboral, puesto que son víctimas directas por la utilizacion durante años del amianto en

Hoy, los trabajadores y trabajadoras de CAF, queremos mostrar todo nuestro cariño a estas familias. No vamos a dejar de sean víctimas en el silencio, queremos que nos escuchen! Hoy, en vísperas del 8 de marzo, vamos a sacar a estas mujeres de la oscuridad, para que se les reconozcan las labores de cuidado, y para que se reconozcan todas las víctimas del amianto!

CAFeko Enpresa Batzordea Beasainen 2020ko martxoaren 8an

Firma el manifiesto: ¡CAF no trabajes en territorio palestino ocupado! // Sina ezazu manifestua: CAF, ez egin lan palestinar lurralde okupatuan!

 Sina ezazu manifestua: CAF, ez egin lan palestinar lurralde okupatuan!

2017 an Israelek Jerusalengo tranbia zabaltzeko lanak esleitzeko lehiaketa onartu zuen, tranbia hori Jerusalengo Tren Arina (Jerusalem Light Rail – JLR) izenez ezagutzen da. Beasaingo CAF -Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles- enpresa izan zen, besteak beste, proiektu horretarako lehian sartu zenetako bat. Proiektua, nazioarteko legediarekin talka egiteaz gain, palestinarren giza eskubideen aurkako erasoa ere bada; izan ere; azpiegitura horrek Jerusalen hiria inguruko kokaleku israeldarrekin lotzea du helburu, eta horrela militarki okupatutako eremu palestinarra bereganatzea, bertan 600.000 kolono ilegaletik gora bizi baitira.

Lana esleitzeko prozesuan zehar nazioarteko enpresa ugari erretiratu ziren lehiaketatik, eta horietako askok espreski azaldu zuten erretiratzeko motiboa nazioarteko zuzenbidearen urraketarekiko euren kezka zela. Honako enpresa hauek, besteak beste, erretiratu ziren proiektutik: Bombardier, Macquarie, Siemens, Alsthom eta Systra, Frantziako SNCF trenbide estatu-enpresako filial bat. City-Pass, gaur egun JLReko Linea Gorria kudeatzen duen enpresak ere, uko egin zion lehiaketan parte hartzeari.

Abuztuan, Isarelgo Finantza Ministerioak CAFek eta Israelgo Shapir azpiegitura-konpainiak osatutako patzuergoa hautatu zuen trenbide proiektua kokaleku ilegaletara zabaltzeko. Kontratua 1.800 milioi dolarrekoa izango da, eta eremu palestinar okupatuan kokatutako kolonia ilegal gehiagotara hedatuko du trenbidea, bereziki Jerusalen ekialde ingurukoetara, eta kokaleku ilegalen eta Jerusalen mendebaldearen arteko garraio sarea indartuko du.

Beasaingo CAF enpresako langile batzordeak behin baino gehiagotan exijitu dio konpainiaren zuzendaritzari lehiaketatik erretiratzeko. Zaragozako CAF ere JLRerako ekipamenduak egitekoa da. Enpresako bi sindikatuk, Grupo Independientek eta CGTk, eskatu zioten CAFeko zuzendaritzari proiektutik erretiratzeko “Palestinako estatuaren kontrako ekintza kolonialista” delakoan. Hala ere, CAFek ez-entzunarena egin die langileen eta gizarte zibilaren eskakizunei, eta aurrera jarraitu dute proiektuan duten parte hartzearekin. Gauzak horrela, palestinako okupazioaren languntzaile bilakatu dira.

Azpimarratu behar da Palestinako eremu okupatuetan kokatutako kolonia israeldarrak, baita Jerusalen Ekialdean daudenak ere, ilegalak dira nazioarteko zuzenbidearen ikuspegitik; izan ere; Genevako IV Itunaren ebazpenak urratu egiten dituzte. Tranbia honek, gainera, argi erakusten du Israelgo apartheida: auzune palestinarrak baztertu egiten ditu, eta kolonoen kokalekuak elkarren artean eta Jerusalen Mendebaldearekin lotzen ditu.

Halaber, CAFek proiektu honetan parte hartuko balu, bere jardunbide kodea ere urratuko luke, izan ere, kode horren arabera, “CAFen edota CAFeko kide diren pertsonen edozein jokaerak men egingo die, zorrotz, indarrean dauden legeei, giza eskubideei, eta askatasun publikoei”. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuak ere CAFeko akzioen parte dauka, beraz, bermatu beharko luke diru publikoa ez dela bideratzen Palestinako okupazio ilegalari laguntzeko.

Aurrekari bat ere badago. Frantziako Veolia enpresa multinazionalak 2015ean Israelen zituen inbertsio guztiak saldu behar izan zituen (besteak beste, Jerusalengo tranbiarena); Boikot, Desinvertsio eta Zigorren kanpainiak (BDZ) milioi askotako galera eragin ziolako.

Manifestu hau sinatzen dugun Euskal Herri osoko eragileok; zera eskatzen diugu CAF enpresari, nazioarteko zuzenbideari men egin diezaiola, eta Jerusalengo Tranbiaren Proiektutik erretira dadin, Palestinako okupazioaren konplize ez izateko.


Firma el manifiesto: ¡CAF no trabajes en territorio palestino ocupado!

En 2017 Israel aprobó el concurso de licitación para la ampliación del tranvía de Jerusalén, conocido como Tren Ligero de Jerusalén (Jerusalem Light Rail – JLR), un proceso para el que, entre otras, estaba licitando la empresa CAF – Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – con sede en Beasain. Es un proyecto contrario a la legalidad internacional y un nuevo ataque contra los derechos del pueblo palestino ya que busca conectar Jerusalén con los asentamientos israelíes y así anexionar aún más territorio palestino militarmente ocupado, donde ya viven más de 600.000 colonos ilegales.

Durante el proceso de la licitación fueron numerosas las empresas internacionales que se retiraron del concurso, algunas citando explícitamente su preocupación por la violación del derecho internacional: Bombardier, Macquarie, Siemens, Alsthom y Systra, una filial de la empresa ferroviaria estatal francesa SNCF. También City-Pass, la compañía que opera actualmente la línea Roja del JLR, renunció a participar en la licitación.

En agosto, el Ministerio de Finanzas de Israel eligió el consorcio de CAF y la compañía de infraestructura israelí Shapir para expandir el proyecto de ferrocarril de asentamientos ilegales. El contrato de 1.800 millones de dólares será para extender el ferrocarril a más asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado, particularmente en Jerusalén Este, y para fortalecer el transporte entre esos asentamientos ilegales y Jerusalén Oeste.

El comité de empresa de CAF en Beasain ha exigido en varias ocasiones a la dirección de CAF que se retirara de la licitación. Dos sindicatos en Zaragoza, el Grupo Independiente y CGT, que representan a los trabajadores en la fábrica de CAF que construiría equipos para el JLR, dijeron que CAF debería retirarse del proyecto, por tratarse de un “acto criminal colonialista contra el estado de Palestina”. Aun así, haciendo oídos sordos a las demandas de sus trabajadoras y la sociedad civil, CAF ha seguido adelante con su participación en el contrato y es ya cómplice de la ocupación en Palestina.

Cabe destacar que los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este, son ilegales según el derecho internacional ya que vulneran la IV Convención de Ginebra. Así mismo, este tranvía muestra claramente el apartheid israelí: está diseñado para excluir a vecindarios palestinos y para juntar asentamientos y conectarlos entre ellos y con Jerusalén Oeste.

Además, realizando este proyecto CAF está vulnerando su propio código de conducta donde dice que “toda actuación de CAF y de las personas que la integran guardará un respeto escrupuloso a las leyes, a los derechos humanos y las libertades públicas”. CAF cuenta con participación accionarial del gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, el cual debería asegurar que ningún dinero público apoya la ocupación ilegal de Palestina.
Existe el precedente de la multinacional francesa Veolia que en 2015 tuvo que vender todas sus inversiones en Israel (entre ellas la del tranvía de Jerusalén) debido a las millonarias pérdidas generadas por la campaña de Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel (BDS).

Las entidades firmantes de toda Euskal Herria piden que CAF cumpla con el derecho internacional, se retire del proyecto del Tranvía de Jerusalén y así deje de ser cómplice de la ocupación de Palestina

GLEFARAN SI ES UN PELIGRO,QUE NO TE ENGAÑEN!

Desde la plataforma Gueñes Bizia llevamos 4 años sufriendo y denunciando la situación que estamos padeciendo a raíz de la autorización por parte de las autoridades competentes (Gobierno Vasco y alcaldes), de la puesta en funcionamiento, en unas instalaciones obsoletas, de una planta de quema de biomasa cerca de dos núcleos de población. Nuestro periplo de estos cuatro años ha sido intenso en denuncias de las irregularidades e incumplimientos de la normativa, pero sobre todo, en la denuncia del carácter contaminante de las emisiones de esta fábrica.

Hemos hecho todo tipo de acciones de concienciación e información pero apenas hemos tenido eco en la prensa, salvo esta semana. Esta semana, a raíz del informe de los tres prestigiosos científicos (Fernando Palacios, Josep Ferrís i Tortajada y Eduard Rodríguez- Farré), en el que expresamente se indica que la incompatibilidad de la actividad contaminante de Glefaran con la salud, se ha podido leer en prensa algo “negativo” relativo a esta empresa.

Pues bien, ese algo ha puesto muy nervioso al PNV, tanto, que se ha lanzado a toda máquina a intentar desprestigiar a los tres autores del informe, cuestionando tanto su capacitación profesional como su integridad e independencia.

¿No llama la atención esta reacción? ¿A qué puede deberse? Pues a que tienen miedo y están muy nerviosos. No les interesa que la gente se entere y tome conciencia de que la actividad de esta empresa es altamente contaminante y nociva para la salud. Porque ello significaría que los alcaldes de los dos municipios afectados, Güeñes y Zalla, y el Gobierno Vasco, han estado engañando a la ciudadanía. Engañando durante cuatro años. Cuatro años diciendo que todo estaba bien y que la calidad del aire era muy buena. El mismo mantra que repiten en todas pares en las que la ciudadanía protesta por la calidad del aire de su localidad.

Pero para desgracia de estos señores del PNV los tres científicos, además de reputados profesionales son unas personas íntegras y valientes. Tanto que van a volver mañana a Zalla a ratificar el contenido del informe y exponer nuevamente el peligro que corre nuestra salud si Glefaran continua con su actividad contaminante. Y decimos volver, porque en mayo de 2019 estos ilustres profesionales ya vinieron a Zalla a ofrecer una charla informativa sobre el tema. A esa charla no acudió ningún responsable político de la zona. ¿Lo harán en esta ocasión, en la charla de hoy?

En todo caso, a los que sí os esperamos es a todos y todas que formáis parte del colectivo de la alianza climática. Poder escuchar de primera mano lo que estas eminencias van a contarnos es una ocasión única e impagable, especialmente para todas las personas, asociaciones y plataformas que tengan su preocupación o razón de ser en el medio ambiente, la contaminación y calidad del aire que respiramos.

¡Nos vemos!